Vedtekter for Krokusen barnehage

Vedtekter for Krokusen Barnehage

Krokusen barnehage er en privateid barnehage med en avdeling for barn i alderen 1-6 år. Barnehagens eierform er et privat aksjeselskap.

1. Formål
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen drives i samsvar med:

  • Lov om barnehager
  • Rammeplan for barnehager
  • Årsplan/virksomhetsplaner for barnehagen
  • Forskrift om miljørettet helsevern
  • Lov om internkontroll
  •  

2.      Bemanning

Vi følger barnehagelovens krav til bemanning

3.      Åpningstider/ferier
Barnehagen holder åpent fra kl. 07.15 til kl. 16.45.

Barnehagen er stengt 3 uker i juli. Vi har også stengt i skolens jule- og påskeferie, hvor vi har lagt noen av våre planleggingsdager.

Barnehagen holder i tillegg stengt 4 planleggingsdager i løpet av året.

4.   Opptak/oppsigelse

Eier foretar opptak iht. regler i Lov om barnehager. I henhold til lovens § 13 er det prioritert opptak for funksjonshemmede barn som etter sakkyndig vurdering kan ha nytte av opphold i barnehage.

Gjensidig oppsigelsestid er 2 måneder, regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt.

5.   Barnehagens opptaksområde

Barnehagens opptaksområde er Sandefjord og omegn.
Ved opptak vil vi ta hensyn til gruppesammensetning i forhold til alder/kjønn ol.

Tildeling og oppsigelse av barnehageplassen foregår skriftlig. Oppsigelsesfristen er 2 måneder.

6.Foreldrebetaling
Oppholdsbetalingen fastsettes av gjeldende maksprissatser fra staten. Det betales forskuddsvis den 15. i hver måned. Ved tildeling av plass betales en måneds depositum. Foreldrebetaling er 11 ganger pr. år. Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2

 

7. Barnehagens oppholdsareal
Barnehagen følger kommunens arealnorm både ute og inne.

 

8. Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.

Foreldrerådet velger 2 representanter med varamann til samarbeidsutvalget for et år av gangen. Styrer og en av de ansatte skal sitte i samarbeidsutvalget.

9. Årsplan
    Årsplan for den pedagogiske siden av driften av barnehagen, utarbeides for et barnehageår av gangen, og fastsettes av samarbeidsutvalget. Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager. Foreldre får årsplanen til orientering.
Kopi sendes kommunen innen 2 måneder etter driftsstart/hver høst.                               

10. Helse og helsetilsyn
    Helseattester skal foreligge for barn.

Krokusen barnehage kan fra tid til annen holde høner eller andre dyr. Dyrehold kan innebære allergirisiko, og vi er derfor pålagt å gjøre foreldrene oppmerksomme på dette i disse vedtektene.

11. Forsikring
      Alle barna i Krokusen barnehage er forsikret for den tiden de oppholder seg i barnehagen.

12. Taushets- og opplysningsplikt
      Barnehagen skal iht. barnehagelovens § 22 og § 23 følge bestemmelsene    om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten.

13. Internkontrollsystem
      I barnehagen finnes det til hver tid etmappesystem for ulike områder som dokumentasjon for barnehagens internkontrollsystem.

14. Vedtektenes varighet
      Vedtektene er fastsatt av eier. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av eierforhold, eller andre forhold endres.

Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes kommunen og Fylkesmannen, og til barnas foreldre i forbindelse med opptak.